NAGRANIE 2

Specjalny Sąd Karny dla Okręgu Sądu Apelacyjnego w Warszawie z siedzibą w Łodzi, rozpoznawszy dnia 21 października 1946 r. w sprawie Mitleinera Alfonsa, urodzonego 6 sierpnia 1910 r. w Łodzi, syna Leona i Almy z d. Bemertow, oskarżonego o to, że:

  • idąc na rękę władzy niemieckiej w czasie od jesieni 1939 r. do początku 1940 r. w Łodzi jako członek Selbstschutzu działał na szkodę ludności polskiej, a w szczególności pełnił służbę wartowniczą w Radogoszczu, uczestniczył w przeprowadzanych obławach na osoby dorosłe i małoletnie, zachowywał się brutalnie w stosunku do osób stojących w ogonku za chlebem, bijąc je za nieutrzymanie porządku;

  • w czasie od początku 1940 r. do sierpnia 1941 r. w Łodzi był członkiem SA (Sturm-Abteilung), organu zbrojnego NSDAP, używanego na równi z formacjami Gestapo SA i SD do służby policyjnej i pacyfikacyjnej w obozach koncentracyjnych, przez co działał na szkodę polskiej ludności cywilnej;

postanowił:

Mitleinera Alfosa uznać winnym tego, że w czasie od jesieni 1939 r. do 1940 r. w Łodzi jako członek Selbstschutzu, a od 1940 r. do sierpnia 1941 r. jako członek SA, idąc na rękę okupacyjnej władzy niemieckiej, działał na szkodę ludności polskiej, a w szczególności pełnił służbę wartowniczą przed fabryką Abbego – więzieniem dla Polaków; uczestniczył w obławach na ludność polską oraz brutalnie zachowywał się w stosunku do osób oczekujących na chleb – skazać go na osiem lat więzienia, na poczet orzeczonej kary zaliczyć skazanemu areszt tymczasowy od dnia 5-go grudnia 1945 r., pozbawiając go praw publicznych i obywatelskich praw honorowych na okres lat pięciu oraz orzec konfiskatę jego mienia. Wyrok niniejszy jest ostateczny i prawomocny.

Fragment sentencji wyroku sądowego w sprawie Alfonsa Mitleinera, byłego wachmana Rozszerzonego Więzienia Policyjnego Radogoszcz.

WRÓĆ DO SALI 4